2018 rok

Menu rwd

Prace planistyczne nad planem zagospodarowania strefy przemysłowej w Dębem

Pragniemy Państwa poinformować, że prace poprzedzające otwarcie konsultacji społecznych nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dębe, obejmującym tereny w sąsiedztwie zamkniętego składowiska odpadów (sekcja B1), znajdują się w końcowej fazie.

Zgodnie z przekazywanymi dotychczas informacjami, projekt planu został w dniu 18 maja 2018 roku przekazany do uzgodnień właściwym instytucjom. Projekt planu został zaakceptowany przez większość zapytanych podmiotów, jednakże spotkał się negatywnym stanowiskiem zarządcy drogi wojewódzkiej nr 632. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich postanowieniem znak I-1.465.173.2018.1.KZ, z dnia 6 czerwca 2018 roku odmówił uzgodnienia przedłożonego projektu planu.

W odmowie uzgodnienia zarządca drogi żąda od gminy rezerwy terenu i zaprojektowania nowej drogi gminnej wzdłuż drogi wojewódzkiej kwestionując w tym zakresie rozwiązania wynegocjowane w 2014 roku. Postulowane rozwiązanie stanowiłoby znaczące obciążenie dla budżetu gminy i w chwili obecnej nie może zostać zaakceptowane. Wywołałoby ono również znaczne ograniczenia w możliwości zagospodarowania działek objętych planem. Ponieważ wyjaśnienie tej kwestii wymagałoby zastosowania długotrwałej drogi odwoławczej, podjęliśmy decyzję o wypracowaniu rozwiązania pomostowego, umożliwiającego szybkie uchwalenie planu i zyskujące akceptację zarządcy drogi.

W tym celu na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęta została uchwała nr 499/XLVI/2018, z dnia 25 czerwca 2018 roku, zmieniająca granice terenu objętego pracami planistycznymi. Zmiana dotyczyła ograniczenia obszaru opracowania planistycznego (wyłączenie drogi wojewódzkiej z zakresu planu). Projekt planu został już w tym zakresie skorygowany i przekazany Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich do roboczych uzgodnień. Zmniejszenie obszaru opracowania planistycznego wpłynie pozytywnie na terminy uzyskania wszystkich uzgodnień wymaganych dla prawidłowości prowadzonej procedury planistycznej i pozwoli w szybkim czasie wyłożyć projekt planu do publicznego wglądu.

 

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony