2018 rok

Menu rwd

Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku

    W dniu 8 maja 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku zwołane przez Przewodniczącego Rady Społecznej SPZOZ.
    Porządek obrad obejmował podjęcie dwóch uchwał:
- w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania planu finansowego i planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za 2017r.
- w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na rok 2018.

Po przedstawieniu przez dyrektora SPZOZ oraz główną księgową SPZOZ sprawozdania z realizacji planu finansowego i planu inwestycyjnego za 2017r., obecni na posiedzeniu członkowie Rady Społecznej SPZOZ jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedłożone sprawozdanie za 2017r. Zakładane na 2017r. przychody w wysokości 2.693.646,00zł zostały wykonane w wysokości 99,92% planu. Planowane koszty w kwocie 2.600.918,00 zł wykonano w wysokości 99,79% planu.
Następnie podjęta została uchwała w sprawie zaopiniowania planu finansowego i inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na rok 2018. Zgodnie z przedstawionym planem finansowym na 2018r. zostały zaplanowane przychody SPZOZ na kwotę 2.751.189,00 zł, natomiast koszty na kwotę 2.733.000 zł. Ponadto planowane jest doposażenie SPZOZ-u w urządzenia klimatyzacyjne.
W punkcie dotyczącym spraw bieżących, poruszone zostały kwestie związane z realizowanymi przez SPZOZ w Serocku programami polityki zdrowotnej, tj. program szczepień przeciwko grypie, jak również program związany z rehabilitacją leczniczą mieszkańców gminy. Omówione zostały również sprawy dotyczące bieżącej działalności zakładu.
W związku ze zbliżającym się upływem terminu kontraktu dyrektora SPZOZ w Serocku, w 2018r. zostanie przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w skład komisji konkursowej wchodzi m.in. przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego. W związku z powyższym Rada Społeczna wybrała ze swego składu przedstawiciela do składu komisji konkursowej, która zostanie powołana do wyboru dyrektora SPZOZ w Serocku.

  • autor: Referat Organizacyjno - Prawny i Obsługi Rady Miejskiej

wstecz

Powrót do topu strony